แนะนำสาขาระบบสารสนเทศ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะในการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์กร สาขามีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน นักศึกษาได้เรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาต่างๆ การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจการจัดการและการประเมินระบบสารสนเทศด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

หากคุณต้องการเรียนในเวลาของคุณเองและด้วยความเร็วของคุณเองหนึ่งในแพ็คเกจอีเลิร์นนิงของเราอาจเหมาะกับคุณ มีทางเลือกที่สามซึ่งคุณชอบเสียงของทั้งคู่ แต่อาจไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมดได้นี่คือเมื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานกลายเป็นของตัวเอง