รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Business Computer (Continuing Program)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Computer)

เปิดสอน : ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร สาขามีการจัดการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน นักศึกษาได้เรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาต่างๆ การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การจัดการและการประเมินระบบสารสนเทศด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

  • ภาคปกติ 7,150 บาท
  • ภาคสมทบ 12,000 บาท

กองทุนกู้ยืม : กยศ.

แผนการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-02X-XXX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(x-x-x)
00-000-041-XXX กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
01-404-041-204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)
01-406-011-131 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 2(2-0-4)
01-406-011-132 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1(0-2-1)
01-406-011-133 ระบบจัดการฐานข้อมูล 2(2-0-4)
01-406-011-134 ปฏิบัติการระบบจัดการฐานข้อมูล 1(0-2-1)
01-406-013-137 การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ 2(2-0-4)
01-406-013-138 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ 1(0-2-1)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-03X-XXX กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
00-000-041-XXX กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-041-203 การจัดการดำเนินงาน 3(3-0-6)
01-406-011-135 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2(2-0-4)
01-406-011-136 ปฏิบัติการการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1(0-2-1)
01-406-013-139 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2(2-0-4)
01-406-013-140 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1(0-2-1)
01-406-01x-xxx วิชาเลือก 1 3(x-x-x)
รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
01-406-01x-xxx วิชาเลือก 2 3(x-x-x)
01-406-01x-xxx วิชาเลือก 3 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
รวม 9 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-031-XXX กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
01-404-010-102 การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 3(2-3-5)
01-406-014-243 โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี 3(0-6-3)
01-406-014-245 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
01-406-013-241 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ 2(2-0-4)
01-406-013-242 ปฏิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ 1(0-2-1)
01-406-014-244 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(0-6-3)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม 19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-406-014-246 สหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6(0-40-0)
รวม 6 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่

  1. นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
  2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis)
  3. เจ้าหน้าที่ด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์และระบบ (Computer and System Support)
  4. เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและระบบ (Data Processing and System Officer)
  5. เจ้าหน้าที่สารสนเทศในองค์กร (Information Technology Officer)
  6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
  7. ธรกิจส่วนตัวทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Entrepreneur)

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่า