บุคลากรประจำสาขาระบบสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดชหัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ
nonglak_untadech@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3651
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์
jintana.khemprasit@gmail.com
เบอร์ภายใน 3603
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย
soontorn.du@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3650
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน
mhee3@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3651
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์
rattapornrat.ng@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3650
อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี
อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี
wirat.bu@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3650
อาจารย์กฤษณะพล เกิดทองคำ
อาจารย์กฤษณะพล เกิดทองคำ(ลาศึกษาต่อ)
tongkum99@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3652
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์
sirichai.king@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3697
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า
pensiri.le@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3651
อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท
อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท
piyarat.ng@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3652
อาจารย์สุดา ทิพย์ประเสริฐ
อาจารย์สุดา ทิพย์ประเสริฐ
wan_com18@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3652
อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง
อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง
prachasan.va@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3652
อาจารย์ศศิวิมล กอบัว
อาจารย์ศศิวิมล กอบัว(ลาศึกษาต่อ)
sasiwimon.ko@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3651
อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง
อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง
sasikarn.pl@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3652
อาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส
อาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส
supasit@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3692
อาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ
อาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ
Piyada.lo@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3652
อาจารย์วิทยา มนตรี
อาจารย์วิทยา มนตรี
wittaya.mo@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3652
นายกิตติกรณ์ เรืองศรี
นายกิตติกรณ์ เรืองศรีผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาระบบสารสนเทศ
kittikorn.ru@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3651