admin

Home/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 20 blog entries.

สาขาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมบำบัดคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ และอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย วัดบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน

2023-09-01T16:35:27+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมบำบัดคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ และอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย วัดบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน วันที่ 29 สิงหาคม 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ณ วัดบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง ผู้ประสานงานโครงการฯ และคณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมบำบัดคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ และอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย พร้อมด้วยวิทยากร ร.ต.อ.ไพฑูรย์ ดุดง รองสารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์มือถือ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สาขาระบบสารสนเทศให้ความสำคัญกับภารกิจการบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้ระบบและกลไกนี้ในการสร้างและประสานความร่วมมือกับชุมชนและสังคม ด้วยการบูรณาการความองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม ศศิกานต์ ไพลกลาง: ข่าว/ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

สาขาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมบำบัดคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ และอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย วัดบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน2023-09-01T16:35:27+07:00

คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการสอนแก่ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

2023-08-20T23:05:03+07:00

คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการสอนแก่ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้  อาจารย์วิทยา มนตรี และอาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการสอน Motion Infographic ให้กับข้าราชการครู ครูพิเศษสอน ณ ห้องประชุมบุรีรายา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการสอน Motion Infographic โดยวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความถึงสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร ข้าราชการครู ครูพิเศษสอน ทางด้านการพัฒนาสื่อการสอน และเห็นว่าบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการบรรยายให้ความรู้ด้านดังกล่าว จึงได้เชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ปิยะดา เลาะสันเทียะ: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการสอนแก่ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์2023-08-20T23:05:03+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมบำบัดคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ วัดบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน

2023-08-11T10:23:47+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมบำบัดคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ วัดบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน จัดกิจกรรมรำโทน การฝึกประสาทสัมผัส ดนตรีบำบัดคลายเคลียด ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ณ วัดบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง ผู้ประสานงานโครงการฯ พร้อมด้วยทีมวิทยากรมืออาชีพ อาจารย์วิทยา มนตรี อาจารย์ประจำสาขาวิขาระบบสารสนเทศ และนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และเป็นกันเอง ทั้งนี้มีผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สาขาระบบสารสนเทศให้ความสำคัญกับภารกิจการบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้ระบบและกลไกนี้ในการสร้างและประสานความร่วมมือกับชุมชนและสังคม ด้วยการบูรณาการความองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม ภาคภูมิ หมีเงิน: ข่าว/ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

สาขาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมบำบัดคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ วัดบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน2023-08-11T10:23:47+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2023-07-22T12:17:54+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01312 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ สาขาฯ ได้เชิญอาจารย์ อาจารย์ศยามล พูดเพราะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 โดยแนะนำให้นักศึกษารู้จักกับการใช้งานแอพพลิชั่น Figma และ Thunkable ที่ใช้สำหรับการออกแบบ Mobile Application ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการใช้เครื่องมือ การออกแบบ UX/UI for Mobile Application เบื้องต้น การ Export File นำไปติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือระบบ Android หรือ iOS เพื่อทดสอบการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นําความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการไประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิตติกรณ์ เรืองศรี: ข่าว / อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์/บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด: 66.07.22 - อบรมทักษะการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล2023-07-22T12:17:54+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานวิชาชีพ

2023-07-19T16:51:28+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานวิชาชีพ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งทางสาขาฯ ได้เชิญคุณชาญวิทย์ ทับสุพรรณ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ด้านเทคนิค ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีมาตรฐาน มีสมรรถนะและความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในะดับสากล เป็นที่ยอมรับต่อองค์กร หน่วยงานภายนอก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปิยะดา เลาะสันเทียะ : ข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์/บุปผา ศรีอารามย์ : ภาพ

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานวิชาชีพ2023-07-19T16:51:28+07:00

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

2023-07-18T13:33:16+07:00

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (Business Administration and Entrepreneurial Skills Contests) ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบการเขียนแผนธุรกิจด้วยแบบจําลองธุรกิจ Business Model Canvas สามารถประยุกต์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแข่งขัน สาขาระบบสารสนเทศ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 5 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม กิตติกรณ์ เรืองศรี : ข่าว / สาขาระบบสารสนเทศ : ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์2023-07-18T13:33:16+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ

2023-06-15T17:16:38+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ วันที่ 14 มิถุนายน 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และได้มีการแนะนำคณาจารย์ในสาขาฯ แนะนำหลักสูตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย Learning Management System     โดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ และได้มีการเสวนาในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจ โดยได้รับเชิญ อาจารย์ ดร.ชัยนาจ ปั้นสันเทียะ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง คุณเมธัส โสภารักษ์  ตำแหน่ง Data Analytic บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด และ คุณกฤตเมธ เกิดบ้านเป้า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก มาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวสู่การเรียนที่มีประสิทธิภาพและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: ข่าว/ภาพ ชานนท์ คงพัฒนานนท์: ภาพ

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ2023-06-15T17:16:38+07:00

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2023-06-12T10:40:59+07:00

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “บริการวิชาการและเทคโนโลยีดิจิทัลแก่สังคม” ณ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำโดยอาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ อาจารย์ศุภสิทธิ์ ศรีใส อาจารย์ปิยะดา  เลาะสันเทียะ และนายกิตติกรณ์ เรืองศรี พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ให้ความรู้การพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและต่อยอดนำไปใช้ในอนาคตได้ สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การมีจิตสาธารณะ การสร้างเสริมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับอุปกรณ์จริง โดยมีอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด กิตติกรณ์ เรืองศรี: ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: ข่าว/เรียบเรียง

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2023-06-12T10:40:59+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับโล่พิธีมอบใบประกาศนียบัตร การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE ในงาน NAC2023 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

2023-04-01T15:43:28+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับโล่พิธีมอบใบประกาศนียบัตร การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE ในงาน NAC2023 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี วันที่ 31 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน และอาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับโล่ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ในงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566 (NAC2023) ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร TCC ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตร ITPE ระดับ IP ทั้งหมด 5 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง นางสาววรรณา อุดมพงศ์ ห้อง BC.4/2 นางสาวณัฐพร ศรีพลกรัง ห้อง IS.4/4 นายทุติย โฉสูงเนิน ห้อง IS.4/4 และนายอเนก สายโคกสูง ห้อง IS.4/4 การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีเป็นการสอบวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีเพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานอย่างมืออาชีพซึ่งได้รับการรับรองเกณฑ์ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจให้ความสำคัญและผลักดันนักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการสอบมาตรฐานวิชาไอที ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเป็นการยกระดับวิชาชีพและการยอมรับในตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล ภาคภูมิ หมีเงิน : ข่าว/ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียง

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับโล่พิธีมอบใบประกาศนียบัตร การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE ในงาน NAC2023 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี2023-04-01T15:43:28+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษา

2023-03-08T17:18:39+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษา วันที่ 4 และ 5  มีนาคม 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูราการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญวิชาชีพกับการบริการสังคม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01301 และ 01312 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีการอบรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การติดตั้งและการจัดการเครือข่ายด้วย Windows Server 2019 โดยได้รับเชิญ คุณสุนทร กิจการเจริญ IT Director Satit Bilingual School of Rangsit University และอาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการให้ความรู้แก่นักศึกษา และกิจกรรมที่ 2 การติดตั้งและพัฒนาเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Word Press โดยได้รับเชิญ คุณศุภมิตร จันทร์โทรวงศ์ ผู้บริหารบริษัท มีตติ้งครีเอทีฟ จำกัด และอาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยาการบรรยายและฝึกปฏิบัติการให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษา2023-03-08T17:18:39+07:00
Go to Top