admin

Home/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 3 blog entries.

สาขาระบบสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

2022-09-23T11:35:36+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 23 กันยายน 2565 สาขาระบบสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ หัวหน้างาน สังกัดงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา

สาขาระบบสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น2022-09-23T11:35:36+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน

2022-09-20T14:37:46+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษา มีการอบรมให้ความรู้หัวข้อ Learning Management System โดยคุณปวีณา นาดี คุณอาภาพร สุประดิษฐ์ และคุณอาจารี จรานุวัฒน์ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบ LMS การอบรมหัวข้อ ทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดย อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา การอบรมหัวข้อ Effective Communication โดยอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน และอาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง การอบรมหัวข้อ Design Thinking โดยอาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ และการอบรมหัวข้อ System Flowchart โดยอาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง และอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมการแนะนำให้นักศึกษารุ่นพี่รู้จักกับรุ่นน้อง โดยเป็นการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการปรับตัวเพื่อให้นักศึกษาวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม https://bit.ly/3tMp4PN [...]

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน2022-09-20T14:37:46+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ เพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษา

2022-09-20T15:02:37+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ เพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษา วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2565 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ (IDI and BC Hand-on Development) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01301 – 01302 ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาฯ เข้าร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติสาขาระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและทักษะในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ เพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษา2022-09-20T15:02:37+07:00
Go to Top