admin

Home/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 35 blog entries.

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

2024-06-23T16:41:17+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 23 มิถุนายน 2567 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในกิจกรรม ได้มีการแนะนำคณาจารย์ภายในสาขาฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์  อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกับอาจารย์แต่ละท่าน จากนั้นเป็นการแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย Learning Management System และแนะนำเกี่ยวกับมารยาทในการสื่อสาร โดยอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ และอาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส หลังจากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน โดยวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาระบบสารสนเทศ ได้แก่ คุณชัยสิทธิ์ ชะรองรัมย์, คุณพิชชาพร วงษ์คำ อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ และร้อยตรีกิตติศักดิ์ สิงหกุล ผู้ตรวจการณ์หน้า จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 โดยมีอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน และอาจารย์ศศิกานต์ ไพลกลาง เป็นผู้ดำเนินรายการ และกิจกรรมถัดไปเป็นการให้นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในหัวข้อ Design Thinking เป็นการฝึกคิด วิเคราะห์ การบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง และอาจารย์วิทยา มนตรี สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปรับความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการศึกษาในหลักสูตรและอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเรียนการสอน การปรับตัว และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข กิตติกรณ์ เรืองศรี: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.06.23 - โครงการเตรียมความพร้อม สาขาระบบสารสนเทศ [...]

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 25672024-06-23T16:41:17+07:00

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2024 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2024-06-08T17:30:26+07:00

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2024 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 1 มิถุนายน 2567 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้ส่งนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2024 ในกิจกรรมการแข่งขัน Pitching ระดับภูมิภาค (Pitching Day) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีอาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง เป็นผู้ดูแลและนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ ให้ความสำคัญกับกิจกรรม Startup Thailand League เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะการนำเสนอให้กับนักศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานนวัตกรรมในรูปแบบการ Pitching ด้วย Startup เติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากผู้คนมีความตั้งใจในการปรับตัวจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า หากทำธุรกิจแบบเดิมหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบเดิมเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เราจะต้องมีการปรับตัวเพราะการระบาดของ COVID-19 ทำให้ความต้องการเปลี่ยนไป ศศิกานต์ ไพลกลาง: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2024 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2024-06-08T17:30:26+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

2024-04-01T17:20:48+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล วันที่ 1 เมษายน 2567 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (Digital Entrepreneurship) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ก่อตั้ง Class Cafe' มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Post Pandemic and The New Opportunities” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น รองผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Entrepreneur Starter and Business Model Canvas (BMC)” และหัวข้อ “Pre-seed Funding by Government Agency” วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจด้านธุรกิจดิจิทัลให้กับนักศึกษาให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมให้การสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสู่อุตสาหกรรม และทำให้เกิด Digital Entrepreneurship ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ โดยสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มีการส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัล ดังนี้ (1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและโอทอป ใช้แพลตฟอร์ม CMS (Channel Management System) (2) การส่งเสริมผู้ประกอบการจดแจ้งลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา (3) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ (4) การผลักดันส่งเสริมให้เกิดดิจิทัลสตาร์ทอัพ ผ่านการสร้างนักคิดนักพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล และ (5) ส่งเสริมและประกวดการสร้างเนื้อหาดิจิทัล ผ่านการสร้างนักคิดนักพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล ทั้งนี้ สาขาระบบสารสนเทศ จัดทำโครงการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (Digital Entrepreneurship) เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของไทยให้สามารถปฏิรูปสู่ Thailand 4.0 [...]

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล2024-04-01T17:20:48+07:00

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 และ Thailand Design Creator Competition 2024 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2024-03-18T15:37:48+07:00

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 และ Thailand Design Creator Competition 2024 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 และ Thailand Design Creator Competition 2024 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐ และอาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 ประกอบด้วย นางสาวอรจิรา เต็มสี และนางสาวณัฐกุล ดีทองพะเนา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 และนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Design Creator Competition 2024 ประกอบด้วย นางสาวชณิตา ลี้เจริญรักษา และนายรัชพล สร้อยสระน้อย นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน สำหรับการจัดการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 และ Thailand Design Creator Competition 2024 ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [...]

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 และ Thailand Design Creator Competition 2024 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม2024-03-18T15:37:48+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน IoT พัฒนาทักษะและสร้างความชำนาญด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา

2024-03-11T10:25:07+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน IoT พัฒนาทักษะและสร้างความชำนาญด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา วันที่ 9-10 มีนาคม 2567 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01312 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ และคณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการบรรยายในหัวข้อ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า, อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี, อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ และอาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส เป็นวิทยากรบรรยายและนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติการในการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IoT การใช้โปรแกรม Arduino ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) สำหรับธุรกิจ และยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความชำนาญในวิชาชีพที่ตรงตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มปัจจุบันในการนำ Internet of Things (IoT) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจ ภาคภูมิ หมีเงิน: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.03.09-10 - อบรมเชิงปฏิบัติการ IoT

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน IoT พัฒนาทักษะและสร้างความชำนาญด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา2024-03-11T10:25:07+07:00

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับประเทศ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2024-03-05T13:35:26+07:00

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับประเทศ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติยา พูลสระคู และนางสาวมนทกานต์ ศรีเกาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาระบบสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ที่ได้รับการเผยแพร่บทความในวารสารระดับประเทศ จากกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ชื่อผลงาน “การพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น” โดยมีอาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐ และอาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคภูมิ หมีเงิน: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับประเทศ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี2024-03-05T13:35:26+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาจากนักธุรกิจมืออาชีพด้านการผลิตสื่อดิจิทัล ในโครงการ IS Next Step and Beyond

2024-03-04T17:22:23+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาจากนักธุรกิจมืออาชีพด้านการผลิตสื่อดิจิทัล ในโครงการ IS Next Step and Beyond วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการก้าวต่อไปนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ (IS Next Step and Beyond) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยอาจารย์  ดร.สุกานดา กลิ่นขจร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณชัยยศ พรหมทา เจ้าของธุรกิจนักผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ออนไลน์ (CEO DODI CREATOR CO., LTD.) ช่อง YouTube ชื่อ DODI มียอดผู้ติดตาม 2.71 ล้านคน และคุณพชร เชิดชัย เจ้าของธุรกิจ CEO & Co-Founder Gen-A-Tech มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัล โดยอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน เป็นผู้ดำเนินการเสวนาครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากผู้ประกอบการด้านดิจิทัล เรียนรู้วิธีการคิดและกระบวนการในการทำงาน ช่วยให้เกิดไอเดียในการสร้างผลงาน นำไปประยุกต์ในการทำงานและต่อยอดในอนาคต ภาคภูมิ หมีเงิน: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว สาขาระบบสารสนเทศ: ภาพ [...]

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาจากนักธุรกิจมืออาชีพด้านการผลิตสื่อดิจิทัล ในโครงการ IS Next Step and Beyond2024-03-04T17:22:23+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานผลงานวิจัยดีเด่น จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC2 2024) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2024-03-04T08:21:47+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานผลงานวิจัยดีเด่น จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC2 2024) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานผลงานวิจัยดีเด่น จากการเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2 2024)) และ AJCC 2024: The Asia Joint Conference on Computing ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ รางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับดีเด่นประจำแทร็ก (The Best of Track) 1. การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น และระบบรักษาความปลอดภัย ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นางสาวเกวลิน วงค์มะเริง และนายศานติ เถาพุดซา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า 2. การใช้เทคโนโลยี IoT สำหรับผู้พิการทางสายตา นายภัทรกฤษฏิ์ มาลัยเปีย นางสาวพนิดา สายทอง และนางสาวธมลวรรณ หมั่นมา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า รางวัลการนำเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์ รองอันดับที่ 1 ประจำแทร็ก (Runner Up of Track) 1. การออกแบบและพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ INTERKERAMOS THAILAND นายภควัต รักมงคลตระกูล [...]

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานผลงานวิจัยดีเด่น จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC2 2024) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2024-03-04T08:21:47+07:00

คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (The Asia Joint Conference on Computing: AJCC) ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2024-02-22T17:28:38+07:00

คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (The Asia Joint Conference on Computing: AJCC) ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 (The 5th  The Asia Joint Conference on Computing: AJCC) ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อ “The Development of an Automatic Environment Control System in Greenhouses for Phoenix Oyster Mushrooms Using the Internet of Things” โดยการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ สำหรับการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (The Asia Joint Conference on Computing: AJCC) ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ Electrical Engineering Academic Association (Thailand) ร่วมกับเครือข่าย AJCC และสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ The Association of Council of IT Deans (CITT) ซึ่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ [...]

คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (The Asia Joint Conference on Computing: AJCC) ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2024-02-22T17:28:38+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2024-02-22T16:48:54+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2024) และการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (The Asia Joint Conference on Computing: AJCC) ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับ AUCC และ AJCC เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หนึ่งในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดย 35 สถาบันชั้นนำของประเทศไทย ร่วมด้วย สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) และสมาคมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการยอมรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดทางการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง AUCC และ AJCC ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักวิจัย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสาขาระบบสารสนเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ภาคภูมิ หมีเงิน: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว [...]

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2024-02-22T16:48:54+07:00
Go to Top