รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : High Vocational Certificate in Business Computer

เปิดสอน : ปวส. 2 ปี

เพื่อผลิตกำลังคนที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

 • ภาคปกติ 5,000 บาท

กองทุนกู้ยืม : กยศ.

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนราชการและเอกชน
 2. เจ้าหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุง และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
 5. เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
 6. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ
 9. ผู้ประกอบการธุรกิจด้าน IT
 10. โปรแกรมเมอร์
 11. นักวิเคราะห์ระบบ
 12. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 13. ผู้ดูแลเว็บไซต์
 14. นักออกแบบกราฟิก

หลักสูตร 2 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนการเรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์