การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สาขาระบบสารสนเทศ

ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledges (KM)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดกิจกรรม:

KM กลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ บรรยายโดยสาขาระบบสารสนเทศ.เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนในภาวะวิกฤติที่มิอาจเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

ดาวน์โหลดไฟล์: สรุปรายงานผลการจัดทำการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 IS