สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้บริหารบริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุค Digital Transformation” และยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในยุค New Normal” ร่วมกับคุณพันธิภา วงศ์ดี ผู้บริหารบริษัท บ้านย่า เรสเตอรอง จำกัด และคุณเสาวลักษณ์ ขำนาญนาค เจ้าของแฟรนไชส์ 7-11 ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และมากด้วยความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยมีอาจารย์ปุริม หนุนนัด เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการใช้ดำเนินธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์สาขาการจัดการเข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts