กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ระหว่างสาขาการจัดการและสาขาการเงิน

วันที่ 27 กันยายน 2565 สาขาการจัดการ ร่วมกับ สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ โดยให้นักศึกษาได้นำเสนอรายงานกลุ่มจากการลงพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ มีคณาจารย์จากสาขาการจัดการและการเงิน เข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และพัฒนาทักษะความรู้ของนักศึกษาให้มีความหลากหลายสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมได้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากิจการเพื่อสังคม (01-404-042-315) โดยมีอาจาย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ เป็นผู้สอนรายวิชาดังกล่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts