กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้ “การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง”

วันที่ 22 กันยายน 2565 สาขาการจัดการ จัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการ กลุ่มเรียน GM.64221 ในหัวข้อ “การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง” โดยคุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาให้เรียนรู้ถึงวิธีการในการจัดการและการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง (01-404-041-215) โดยอาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts