ba team mania

Home/Tag:ba team mania

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่ยุค Disruption ประจำปีการศึกษา 2567

2024-06-17T17:47:09+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่ยุค Disruption ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาการเงิน สู่ยุค Disruption ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและนักศึกษาใหม่สาขาการเงิน และอาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน สำหรับการดำเนินกิจกรรม ทางสาขาฯ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ เส้นทางการประกอบอาชีพของสถานบันการเงิน โดยคุณปัณณาวัตร์ แพธนาธีระวงศ์ จากธนาคารทหารไทยธนชาต สาขานครราชสีมา การบรรยายหัวข้อ เส้นทางการประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ โดยคุณกัญภร ดีช่อรัมย์ จากสำนักงานที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา การบรรยายหัวข้อ แนวทางการเรียนรู้ด้านนักวางแผนทางการเงิน โดยคุณณัฐธิดา โมซา จากธนาคารกรุงเทพ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติด้านการวางแผนทางการเงิน โดยคุณภคมน พร้อมขุนนาง จากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่สาขาการเงิน มีความมั่นใจการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสามารถเป็นนักการเงินที่ดีมีคุณภาพได้ในอนาคต ขนิษฐา ขุมพลกรัง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่ยุค Disruption ประจำปีการศึกษา 25672024-06-17T17:47:09+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

2024-03-20T13:31:26+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 วันที่ 18 มีนาคม 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมแคแดง อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน มอบของที่ระลึกให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์วัฒนโชค เฉิดฉาย ครูชำนาญการ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ และคุณภคมน พร้อมขุนนาง ผู้จัดการขยายงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล อาจารย์ประจำสาขาการเงิน ได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 เพื่อให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบข้อมูล และร่วมพิจารณาการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ขนิษฐา ขุมพลกรัง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.03.18 - วิพากษ์หลักสูตรระดับ ปวส สาขาการเงิน [...]

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25682024-03-20T13:31:26+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าทำงานในสายวิชาชีพด้านการเงิน

2024-02-22T11:08:13+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าทำงานในสายวิชาชีพด้านการเงิน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จัดโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์มาเลิศ ด่านกุล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน สำหรับโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาที่สนใจเข้าทำงานในวิชาชีพด้านการเงิน ได้เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA) โดยวิทยากรคุณสุมาลี บำเพ็ญ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ บรรยายเกี่ยวกับการชวนรู้จัก SET กับบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุน และแนะนำโครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals 2024 และคุณเพียงพิสุทธิ์ สายสุนทรวัฒนา ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ บรรยายเกี่ยวกับการทำความรู้จักหลักสูตร AISA, CISA และเส้นทางวิชาชีพด้านการเงินในตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าทดสอบหลักสูตร AISA ได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการที่ดำเนินการครบตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Financial [...]

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการทุน “New Capital Market Financial Professionals 2024” สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าทำงานในสายวิชาชีพด้านการเงิน2024-02-22T11:08:13+07:00
Go to Top