ข่าวกิจกรรม

Home/ข่าวกิจกรรม

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มทักษะนักศึกษาในการเขียนโครงการ

2023-05-19T13:57:19+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มทักษะนักศึกษาในการเขียนโครงการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม Social return of investment : SROI ให้กับนักศึกษาสาขาการเงินทั้งในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ณ ห้อง 16-304 อาคาร 16 วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในประเด็นหัวข้อ Impact/Outcome/ SIA/SROI การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย การตั้งทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) ความแตกต่างระหว่าง Input/Activity/Output/Outcome และค่าแทนทางการเงินและการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โดยอาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี และ ผศ.พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนโครงการในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มทักษะนักศึกษาในการเขียนโครงการ2023-05-19T13:57:19+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance

2023-02-28T16:54:14+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance ณ ห้อง 01602 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับพร้อมของที่ระลึกให้กับวิทยากร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้เชิญคุณฉัตรชัย น้อยพันธ์ ผู้จัดการภาค บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการสร้างสถาปนิกทางการเงิน เพื่อก้าวสู่ที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ นอกจากนั้นยังได้มีการจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานวิชาการของนักศึกษาสาขาการเงิน จากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับรายวิชาการศึกษาความเป็นได้และการประเมินโครงการลงทุน Feasibility Student and Project Evaluation โดยมีนักศึกษาสาขาการเงินเข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance2023-02-28T16:54:14+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการ Innovation and Creativity in Finance

2023-02-15T09:42:34+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการ Innovation and Creativity in Finance วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Innovation and Creativity in Finance ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยได้รับเชิญวิทยากรคุณพัชรา จินตนะกุล นักวางแผนการเงิน CPF ผู้ก่อตั้งสถาบัน Kids Finance Thailand (สถาบันสอนการเงินเด็กแห่งประเทศไทย) มาบรรยายในหัวข้อ “การวางแผนการเงินยุค 4.0 ของคนรุ่นใหม่” คุณอาภากร พุฒนอก Research and Development Strategy Trader มาบรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาด Crypto และการบริหารเงินในการลงทุน” และคุณอภิสิทธิ์ เศษกลาง เจ้าของบริษัท อะฟิล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  มาบรรยายในหัวข้อ “การลงทุน การเริ่มต้นทำธุรกิจ และการปรับตัวในยุคปัจจุบัน” การดำเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดและให้บริการวิชาการแก่สถานประกอบการและหน่วยงานชุมชนภายนอก ให้เป็นการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และประเมินโครงการลงทุน สัมมนาทางการเงิน การเงินธุรกิจ การเงินส่วนบุคคล เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ และหลักการลงทุน     

สาขาการเงิน จัดโครงการ Innovation and Creativity in Finance2023-02-15T09:42:34+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการเงินเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

2022-12-28T14:55:20+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการเงินเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สาขาการเงิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการเงินเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้หลักการ BCG Model ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับการดำเนินโครงการ มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ การเป็นผู้ประกอบการโดยใช้หลักการ BCG Model และมีกิจกรรม Workshop โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับแนวคิดเชิงธุรกิจ หลักการ และเทคนิคในการสร้างและปรับแผนธุรกิจใหม่ สามารถสร้างแผนธุรกิจที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดธุรกิจได้

สาขาการเงิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการเงินเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ2022-12-28T14:55:20+07:00

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0

2022-11-17T10:20:48+07:00

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 ณ ห้อง 01413 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร คุณพัชรา จินตนะกุล นักวางแผนการเงิน, CFP® ผู้ก่อตั้งสถาบัน Kids Finance Thailand สถาบันสอนการเงินเด็กแห่งแรกในประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการเงิน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจความรู้ด้านการเงินและการลงทุน และนำความรู้ในรายวิชาในแขนงต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการเงินและการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมเพื่อนำไปใช้ในวิเคราะห์การเงินการลงทุนในชีวิตจริงเมื่อจบการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาการเงินเข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.02022-11-17T10:20:48+07:00

สาขาการเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

2022-09-23T11:05:15+07:00

สาขาการเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 23 กันยายน 2565 สาขาการเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ หัวหน้างาน สังกัดงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา

สาขาการเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น2022-09-23T11:05:15+07:00

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

2022-09-06T16:17:34+07:00

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรมที่ 3 โครงการปลูกต้นไม้ร้อยรักสามัคคี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) มาเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการเงิน เพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้กับเยาวชน

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ2022-09-06T16:17:34+07:00

สาขาการเงิน ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

2022-09-07T09:47:32+07:00

สาขาการเงิน ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณาจารย์สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสินค้าชุมชน และการจัดทำต้นทุนการผลิตสินค้าชุมชน ณ วัดตลาดประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีกลุ่มชาวบ้านให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก และมีการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยวิทยากรได้ให้กลุ่มชาวบ้านทดลองการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดทำต้นทุนการผลิตสินค้าชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สาขาการเงิน ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG2022-09-07T09:47:32+07:00
Go to Top