สาขาการเงิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการเงินเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สาขาการเงิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการเงินเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้หลักการ BCG Model ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับการดำเนินโครงการ มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ การเป็นผู้ประกอบการโดยใช้หลักการ BCG Model และมีกิจกรรม Workshop โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับแนวคิดเชิงธุรกิจ หลักการ และเทคนิคในการสร้างและปรับแผนธุรกิจใหม่ สามารถสร้างแผนธุรกิจที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดธุรกิจได้

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts