สาขาการเงิน ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณาจารย์สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสินค้าชุมชน และการจัดทำต้นทุนการผลิตสินค้าชุมชน ณ วัดตลาดประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีกลุ่มชาวบ้านให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก และมีการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยวิทยากรได้ให้กลุ่มชาวบ้านทดลองการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดทำต้นทุนการผลิตสินค้าชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts