สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรมที่ 3 โครงการปลูกต้นไม้ร้อยรักสามัคคี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) มาเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการเงิน เพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้กับเยาวชน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts