สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

วันที่ 1 เมษายน 2567 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (Digital Entrepreneurship) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ก่อตั้ง Class Cafe’ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Post Pandemic and The New Opportunities” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น รองผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Entrepreneur Starter and Business Model Canvas (BMC)” และหัวข้อ “Pre-seed Funding by Government Agency”

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจด้านธุรกิจดิจิทัลให้กับนักศึกษาให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมให้การสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสู่อุตสาหกรรม และทำให้เกิด Digital Entrepreneurship ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ โดยสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มีการส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัล ดังนี้ (1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและโอทอป ใช้แพลตฟอร์ม CMS (Channel Management System) (2) การส่งเสริมผู้ประกอบการจดแจ้งลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา (3) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ (4) การผลักดันส่งเสริมให้เกิดดิจิทัลสตาร์ทอัพ ผ่านการสร้างนักคิดนักพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล และ (5) ส่งเสริมและประกวดการสร้างเนื้อหาดิจิทัล ผ่านการสร้างนักคิดนักพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล

ทั้งนี้ สาขาระบบสารสนเทศ จัดทำโครงการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (Digital Entrepreneurship) เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของไทยให้สามารถปฏิรูปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างครบวงจร โดยเชื่อว่าผู้ประกอบการดิจิทัลที่สำนักงานได้เข้าให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวสู่ “การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคอีสาน” ได้ในที่สุด

กิตติกรณ์ เรืองศรี: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts