นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 และ Thailand Design Creator Competition 2024 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 และ Thailand Design Creator Competition 2024 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐ และอาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 ประกอบด้วย นางสาวอรจิรา เต็มสี และนางสาวณัฐกุล ดีทองพะเนา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 และนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Design Creator Competition 2024 ประกอบด้วย นางสาวชณิตา ลี้เจริญรักษา และนายรัชพล สร้อยสระน้อย นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน

สำหรับการจัดการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 และ Thailand Design Creator Competition 2024 ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARiT) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช./TPQI) โดยได้เล็งเห็นถึงความสามารถของเยาวชนไทย จึงได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พิสูจน์ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมการออกแบบจากชุด Adobe ในการผลักดันให้เยาวชนมีใบรับรองทักษะการใช้โปรแกรมเฉพาะด้านอย่างผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับความต้องการทักษะด้านไอทีของโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ได้แสดงทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตชิ้นงานได้อย่างมืออาชีพ คัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศบนเวทีโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษา มีกิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

ภาคภูมิ หมีเงิน: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts