คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับโล่พิธีมอบใบประกาศนียบัตร การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE ในงาน NAC2023 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

วันที่ 31 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน และอาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับโล่ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ในงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566 (NAC2023) ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร TCC ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตร ITPE ระดับ IP ทั้งหมด 5 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง นางสาววรรณา อุดมพงศ์ ห้อง BC.4/2 นางสาวณัฐพร ศรีพลกรัง ห้อง IS.4/4 นายทุติย โฉสูงเนิน ห้อง IS.4/4 และนายอเนก สายโคกสูง ห้อง IS.4/4

การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีเป็นการสอบวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีเพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานอย่างมืออาชีพซึ่งได้รับการรับรองเกณฑ์ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจให้ความสำคัญและผลักดันนักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการสอบมาตรฐานวิชาไอที ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเป็นการยกระดับวิชาชีพและการยอมรับในตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล

ภาคภูมิ หมีเงิน : ข่าว/ภาพ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียง

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts