สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษา

วันที่ 4 และ 5  มีนาคม 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูราการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญวิชาชีพกับการบริการสังคม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01301 และ 01312 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีการอบรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การติดตั้งและการจัดการเครือข่ายด้วย Windows Server 2019 โดยได้รับเชิญ คุณสุนทร กิจการเจริญ IT Director Satit Bilingual School of Rangsit University และอาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการให้ความรู้แก่นักศึกษา และกิจกรรมที่ 2 การติดตั้งและพัฒนาเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Word Press โดยได้รับเชิญ คุณศุภมิตร จันทร์โทรวงศ์ ผู้บริหารบริษัท มีตติ้งครีเอทีฟ จำกัด และอาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยาการบรรยายและฝึกปฏิบัติการให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts