การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ณ ห้อง 01507 ชั้น 5 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมต่าง ๆ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล พ้นภัย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในที่ประชุม และมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุม

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts