สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา สภาวิชาชีพบัญชี ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams ในหัวข้อเรื่อง การควบคุมกำกับดูแลการบริหารสำนักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี ระหว่างผู้แทนของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา สภาวิชาชีพบัญชี และประธาน พร้อมผู้แทนของคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล พ้นภัย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ส่วนกลาง และสำนักงานสาขาในการบริหารจัดการให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องการปฏิบัติงานต่อไป

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts