สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการบัญชีด้านวิชาการและสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Microsoft Teams เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing ครั้งที่ 1 (Microsoft Excel) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ และอาจารย์พรพิมล อิฐรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการบัญชี สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาการบัญชีให้มีความรู้ และบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี การบัญชีบริหาร และระบบสารสนเทศทางการบัญชี รวมถึงด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts