แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการนักศึกษากับสารเสพติด ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อนักศึกษา และสร้างความเข้าใจในการวางแผนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชญากร เขตคาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติดและแนวทางป้องกันยาเสพติดภายในสถานศึกษามากกว่า 600 คน