แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการนักศึกษากับสารเสพติด ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจในการวางแผนการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชญากร เขตคาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและแนวทางป้องกันยาเสพติดภายในสถานศึกษา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สารเสพติดในสถานศึกษา” มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้จำนวน 350 คน