โครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นโครงการที่ดำเนินการจัดมาเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 โดยทางสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้จัดดำเนินโครงการ ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง และบริเวณพื้นที่อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับชั้นปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี เทียบโอน เข้าร่วมกว่า 600 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ โดยนักศึกษาใหม่จะร่วมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พร้อมทั้งผูกข้อมือโดยอาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจทุกคน สร้างความปลาบปลื้มจากคำอวยพร โดยอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง กิจกรรมรับน้องของทางคณะบริหารธุรกิจ โดยรุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชา ได้สร้างฐานกิจกรรมภายในพื้นที่บริเวณอาคารคณะบริหารธุรกิจ สร้างความสนุกสนาน และมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนความสามัคคีระหว่างเพื่อน ๆ ในแต่ละสาขาอีกด้วย