Super User

Super User

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ LMS โดยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

http://bit.ly/39io0rL

การนำข้อสอบเข้าคลังข้อสอบในระบบ LMS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา เพื่อรับรองการจัดสอบรูปแบบออนไลน์

https://bit.ly/3q9Dp4L

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 01901 ชั้น 9 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บรรยายในหัวข้อ “จัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน เกิดการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงและมีแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานเพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร เพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดรายงานโครงร่างองค์กรการจัดทำรายงานส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร เพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ โดยมีวิทยากร ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายให้ความรู้และให้คำแนะนำในการเขียนรายงานเพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เพื่อเตรียมการเข้าสู่มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR: Thai Qualifications Register) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการ ตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ร่วมกับ ดร.มานิต บุญประเสริฐ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพจน์ วัชโรภากุล เลขานุการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นไปหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานการเผยแพร่การจัดการองค์ความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี : แนวทางติดตามรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ


2. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี  : การนำโปรแกรมบริการสำเร็จรูปมาช่วยบริหารจัดการห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน


3. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี : การบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


4. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี : การจัดทำโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา


5. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี......การจัดการเรียนการสอนแบบ Group discussion method (ไฟล์แนบ)
6. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี.........วิจัยสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน (ไฟล์แนบ)

รายงานการเผยแพร่การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ

ด้านการผลิตบัณฑิต : การบริหารหลักสูตร
ด้านการวิจัย : เทคนิคการทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ ปีการศึกษา 2559

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปี 2559” ในวันที่ 20 - 21กรกฎาคม 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเป็นการดำเนินการของกลุ่มบริหารธุรกิจ ร่วมกันทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร