รายงาน

รายงาน (4)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ LMS โดยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

http://bit.ly/39io0rL

การนำข้อสอบเข้าคลังข้อสอบในระบบ LMS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา เพื่อรับรองการจัดสอบรูปแบบออนไลน์

https://bit.ly/3q9Dp4L

รายงานการเผยแพร่การจัดการองค์ความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี : แนวทางติดตามรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ


2. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี  : การนำโปรแกรมบริการสำเร็จรูปมาช่วยบริหารจัดการห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน


3. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี : การบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


4. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี : การจัดทำโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา


5. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี......การจัดการเรียนการสอนแบบ Group discussion method (ไฟล์แนบ)
6. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี.........วิจัยสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน (ไฟล์แนบ)

รายงานการเผยแพร่การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ

ด้านการผลิตบัณฑิต : การบริหารหลักสูตร
ด้านการวิจัย : เทคนิคการทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ ปีการศึกษา 2559