ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (7)

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 01901 ชั้น 9 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บรรยายในหัวข้อ “จัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน เกิดการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงและมีแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานเพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร เพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดรายงานโครงร่างองค์กรการจัดทำรายงานส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร เพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ โดยมีวิทยากร ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายให้ความรู้และให้คำแนะนำในการเขียนรายงานเพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เพื่อเตรียมการเข้าสู่มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR: Thai Qualifications Register) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการ ตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ร่วมกับ ดร.มานิต บุญประเสริฐ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพจน์ วัชโรภากุล เลขานุการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นไปหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปี 2559” ในวันที่ 20 - 21กรกฎาคม 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเป็นการดำเนินการของกลุ่มบริหารธุรกิจ ร่วมกันทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ประธานคณะกรรมการประเมิน รองศาสตราจารย์ธีระเดช ริ้วมงคล กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรนทร์ อ่อนน้อม เลขานุการการประเมิน ซึ่งแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปี 2558” ระหว่างวันที่ 15 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องฐานานุศักดิ์ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขตประจำปีการศึกษา 2558” ซึ่งดำเนินกิจกรรมที่ 1 การจัดทำรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 และดำเนินกิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารบริหารธุรกิจ  โดยมีคณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตกาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตขอนแก่นเข้าร่วมรับการประเมิน