Sunday, 08 July 2018 07:04

รายงานการเผยแพร่การจัดการองค์ความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

Written by
Rate this item
(0 votes)

รายงานการเผยแพร่การจัดการองค์ความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี : แนวทางติดตามรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ


2. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี  : การนำโปรแกรมบริการสำเร็จรูปมาช่วยบริหารจัดการห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน


3. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี : การบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


4. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี : การจัดทำโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา


5. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี......การจัดการเรียนการสอนแบบ Group discussion method (ไฟล์แนบ)
6. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี.........วิจัยสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน (ไฟล์แนบ)

Read 2230 times Last modified on Sunday, 08 July 2018 07:42

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.