วิสัยทัศน์ (Vision)

"สถาบันอุดมศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพชั้นนำในกลุ่มลุ่มน้ำโขง"

พันธกิจ (Mission)

 • ผลิตบัญฑิตนักปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรมบนฐานเทคโนโลยี 
 • สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อบูรณาการด้านการจัดการศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม รวมถึงสร้างฐานงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
 • ให้บริการเชิงวิชาการเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชน สังคมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ของสถาบันศึกษา
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาทักษะกิจกรรมเพื่อสร้างศักยภาพในเชิงการ แข่งขัน
 • พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

เป้าหมาย (Goals)

 • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษาณะพึงประสงค์และสามาระแข่งขันในตลาดแรงงาน
 • สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมบูรณาการด้านการจัดการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย
 • การใช้หลักบริการจัดการทรัพยากรมาบริหารทรัพยากรสู่งองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยิ่งยืน
 • การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่าหน่วยงานรัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา