วิสัยทัศน์

"สถาบันอุดมศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพชั้นนำในกลุ่มลุ่มน้ำโขง"

พันธกิจ

- ผลิตบัญฑิตนักปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรมบนฐานเทคโนโลยี
- สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อบูรณาการด้านการจัดการศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม รวมถึงสร้างฐานงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
- ให้บริการเชิงวิชาการเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชน สังคมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ของสถาบันศึกษา
- ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาทักษะกิจกรรมเพื่อสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขัน
- พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

เป้าประสงค์

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษาณะพึงประสงค์และสามาระแข่งขันในตลาดแรงงาน
- สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมบูรณาการด้านการจัดการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย
- การใช้หลักบริการจัดการทรัพยากรมาบริหารทรัพยากรสู่งองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยิ่งยืน
- การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่าหน่วยงานรัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา