LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการ Marketing Fair ครั้งที่ 4 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ ภายในกิจกรรมมีการประกวดการจัดแสดงสินค้าและนำเสนอสินค้า OTOP และการประกวดการนำเสนอโปสเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวกรีญาภรณ์ ชัยศุภลักษณ์ ดร.อัญชลี บุปผามาลา อาจารย์ณัฏฐริกา กงสะกุ คุณกุลศักดิ์ สิเนรุราช อาจารย์กานต์ สุรนันท์ และอาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา มีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรจากคณะอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ กำหนดจัดโครงการประชุมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ห้องตะโกราย 1 โดยมีอาจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นประธานในพิธีเปิด มีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ ทุกท่าน และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 จำนวน 350 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

นายพงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ร้านหยาดป่าคลองไผ่) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และคณะ ได้ให้บริการวิชาการ และบรรยายเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ (หยาดป่า) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในหัวข้อเรื่อง การบริหารการตลาดธุรกิจผ้าไหม และกลยุทธ์ทางสารสนเทศธุรกิจผ้าไหมให้กับบุคลากร (ร้านหยาดป่าคลองไผ่) จำนวน 21 คน และชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ จำนวน 10 คน

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ณ ห้อง 01803 อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Marketing 4.0 : Thailand Digital Economy” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 136 คน เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้

 

สาขาวิชาการตลาด คณบริหารธุรกิจ จัดโครงการ“ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ด้านการตลาด” ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาการของสาขาวิชาการตลาดให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเท่าเทียมกับนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงด้านการตลาด และเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านการตลาดในระดับแนวหน้า (Frontier knowledge) ให้แก่นักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายมารุต ชุ่มขุนทด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “upload idea with social media in branding 4.0” และคุณณัฐจิรา อิ่มวิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสร้าง brand ยุค 4.0” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปี 3 กับ 4 จำนวน 180 คน เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ“จริยธรรมทางการตลาด และการทำตลาดสีขาว” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณภาณุ เล็กสุนทร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “จริยธรรมในธุรกิจ Start - Up Gen – Y To Marketing 4.0” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปี 3 กับ 4 จำนวน 180 คน เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้

เนื่องด้วย การจัดกิจกรรม “ Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P. Honda” เป็นโครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม ภายใต้โจทย์ใหม่ ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น ‘Zoomer-X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของ’ ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอแผนการตลาดในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และจัดกิจกรรมภายในสถาบันของตนเองในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560แล้วนั้น ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมจัดกิจกรรม Part Event Day ประจำเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทีมผ่านเข้าร่วมทั้งหมด 15 ทีม และทีมที่เข้ารอบและได้จัดกิจกรรมในสถาบันของตนเองมี จำนวน 2 ทีม คือ 1) ทีม LUCIANO 2) ทีม MK FIGHTER

ผลการแข่งขัน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คือ ทีม MK FIGHTER จากสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 100 คน ได้เข้าร่วมอัดรายการโทรทัศน์ “จันทร์พันดาว” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ สตูดิโอบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

 

นายพงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และนางสาวไพลิน อาษานอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในหัวข้อเรื่อง การตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ประมาณ 70 คน

สาขาวิชาการตลาดนำนักศึกษาเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ (ปีที่ 10) AIS – BrandAge Award และการให้ความรู้โดยวิทยากร จาก AIS ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Page 3 of 4