LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ด้านการตลาด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชาการตลาด ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับนานาชาติ และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด ในระดับแนวหน้าให้แก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้เชิญคุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ Digital Marketing Manager บริษัท เซลสุกิ จำกัด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ Marketing 1.0-4.0 พฤติกรรมคนไทย VS Digital Marketing และ How to เจาะตลาด Platform ฮิต Google Facebook Line โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทุกชั้นปีเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการจริยธรรมทางการตลาดและการทำตลาดสีขาว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และปลูกฝังความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านการตลาดให้แก่นักศึกษาและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้เชิญคุณชลอ อัคคะพู ผู้ช่วยกรรมการบริหารทั่วไป บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (MISTINE) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทุกชั้นปีเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 01803 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “อัพ VALUE สู่การเรียน (Marketing 4.0)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพลิน อาษานอก คุณไกรลาศ แสดกระโทก และคุณนัยนันท์ ตัณฑุลกนกรัชต์ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ หลังจากนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่-น้อง ชาว Marketing โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด เข้าร่วมกิจกรรม

สืบเนื่องจาก สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการจริยธรรมการตลาดและการทำการตลาดสีขาว บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการทำธุรกิจไทย 2561 สู่จริยธรรมใสสะอาด” โดยคุณอารยา ลาภชีวะสิทธิฉัตร (เจ้เล้ง ดอนเมือง) เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ไปแล้วนั้น คุณอารยา ลาภชีวะสิทธิฉัตร ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ทางสาขาวิชาการตลาด จึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายปองสุข โตระพิมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 3/2 และ 2) นางสาวสุมิตรา สร้อยหล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 2/4A ทำการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งสองราย โดย รศ.ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจริยธรรมการตลาดและการทำการตลาดสีเขียว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และปลูกฝังความมีจริยธรรมในจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักศึกษา และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยวิทยากรที่มาบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอารยา ลาภชีวะสิทธิฉัตร (เจ้เล้ง ดอนเมือง) กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ แอนด์ เจ บิ้วตี้โปรดักส์ จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการทำธุรกิจไทย 2561 สู่จริยธรรมใสสะอาด” มีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทุกชั้นปีเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ Marketing Fair ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านแก่นักศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันต่างๆ และหน่วยงานภายนอก ซึ่งภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมประกวด 2 รายการ ดังนี้ คือ กิจกรรมที่ 1 การประกวดแผนการสื่อสารทางการตลาด IMC Plan By Queneo Clinic (ไอเอมซี แพลน บาย คิวนีโอ คลินิค) ชิงทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และกิ๊ฟวอยเชอร์กว่า 30,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก คิวนีโอ คลินิค สาขาสุรนารายณ์ คลินิคเวชกรรม ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อีกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากคุณเน ทิฆัมพร “Let me In Thailand” ศัลยกรรมพลิกชีวิต ซีซั่น 2 และคุณโอ๊ด MISS BBC WORLD 2018 เป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมที่ 2 คือ การประกวดโปสเตอร์ ภายใต้แนวคิด “Marketing 4.0” มาร์เก็ตติ้ง 4.0 ชิงทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และภายในงานมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมายชิม ช๊อป ชิล ก่อนที่ปิดภาคการศึกษา

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) โดยอาจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชาการตลาดให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเท่าเทียมกับนานาชาติ สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงด้านการตลาด และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านการตลาดในระดับแนวหน้า (Frontier knowledge) ให้แก่นักศึกษา สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ CEO บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านการกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดข้ามชาติ ที่ปรึกษาและการวิจัยตลาดบริษัทชั้นนำในประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “Sexy Power of Branding” และคุณอัฉราพร ลือวณิชย์พันธ์ Assistant Vice President, Brand Management บริษัท เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “ปั้น brand ธรรมดาโลกไม่จำ” มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 100 คน

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องลานธรรม คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากรที่มาให้ความรู้ 2 ท่าน คือ Mr.Charles Philips Spendly และ คุณพชรพรรณ รักษาทรัพทย์ ซึ่งมีการทำกิจกรรมเกมส์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษร่วมกัน และสรุปกิจกรรม ความรู้ที่ได้รับ พร้อมปิดโครงการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (MK.3/4 สหกิจ) สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ GRAB ISAN Campus Challenge 2017 เป็นการแข่งขันวางแผนการสื่อสารทางการตลาดที่ให้โอกาสนักศึกษาได้วางแผนและให้ลงมือทำจริง ซึ่งมีเฉพาะ 4 จังหวัดเท่านั้น คือ ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และ อุบลราชธานี โดยการสื่อสารการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการใช้รหัสโปรโมชั่นมากที่สุด และการจัดสรรงบประมาณรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการในแต่ละช่องทางการสื่อสารการตลาด (Marketing Budget Planning) โดยมีกำหนดระยะเวลาใช้ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 24 ก.ย. 2560 ซึ่งผลการแข่งขัน นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร มาครองได้สำเร็จ คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้

Page 2 of 4