LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

เชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ
ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day
ระหว่างวันที่ 7 - 18 เมษายน 2565
 
ร่วมแรง ร่วมใจ ทำ 7ส ให้คณะของเราน่าอยู่กันเถอะ
 
กำหนดการตรวจประเมิน 7ส คณะบริหารธุรกิจ
19 เมษายน 2565 เวลา 10.40 น. เป็นต้นไป
สาขาระบบสารสนเทศ | สาขาการจัดการ | สาขาการตลาด
 
20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สำนักงานคณบดี | สาขาการเงิน | สาขาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไอรินรยา ธนากุลกันต์พงษ์ นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสเป็นผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา

วันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ ETDA Business Hackathon กิจกรรม “CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์” ประจำปี 2564 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Winner Winner ในหัวข้อ “ข้าวเกรียบชุมชนโตนด” ประกอบด้วย นางสาวสุภิศรา มูลทองหลาง, นายณัฐภัทร ขาวค้างพลู, นางสาวพจนา บามขุนทด และนางสาวตามอุรา สาดนุ่ม และทีม ผีเสื้อ 4 ตัว ในหัวข้อ “พาไข่เค็มทรงศรีโกออนไลน์” ประกอบด้วย นางสาวสลิลทิพย์ ม่วงใส, นางสาว สุธิตา จงเจริญสมบัติ, นางสาวญาราภรณ์ พลดงนอก และนางสาวสุภาดา พารื่นรัมย์

วันที่ 29 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 22-311 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด และคณาจารย์ในสาขาร่วมเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมดังกล่าว สาขาฯ ได้เชิญวิทยากรพิเศษ อาจารย์พุธิตา พรหมภู่ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน” และคุณอัญวีณ์ จิรชัชวาลโรจน์ Sale Promotion Manager Central Department Store Nakhon Ratchasima บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน” เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษา ได้เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume) และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์งาน ให้มีทักษะและความพร้อมในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับเชิญคุณนิมิต แก้วหมื่นไวย Co-Founder Front Stand Alone Café and Yourclass เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Moment-based Marketing: มอบสิ่งที่ใช่ ในเวลาที่ใช่” นอกจากนี้ยังได้รับเชิญวิทยากรพิเศษอีก 2 ท่าน มาร่วมพูดคุยผ่านระบบออนไลน์ Google Meet คือ คุณจิรพร บูรณพงศ์ Beauty Blogger ชื่อดัง และคุณนันทพงษ์ บุญเนาว์ CEO Loonystore ในหัวข้อ “ตัวจริง ยืน 1 บนโลกออนไลน์”

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Young Startup ณ ห้องลานธรรม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ทางสาขาฯ ได้เชิญ คุณณัชนนันท์ สรรค์วิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด และอาจารย์ ดร.จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “การตลาดอย่างยั่งยืน” มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดร้านขายอาหารของนักศึกษาสาขาการตลาด บริเวณทางเดินชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 และ 16 ธันวาคม 2563

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2020 ณ สถาบันชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมหมูล่ารางวัล ประกอบด้วย นางสาวนนทิชา สุดวิไสย นางสาวสุวนันท์ ศรีสุข นางสาวศริณญา กรึมกระโทก นางสาวปพิชญา บุญตาม และนายอัครพนธ์ ปิ่นสันเทียะ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Pitching 2 ใน 10 ทีม ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท โดยมีผลงาน คือ เครื่องปั่น 2 in 1 และจะได้ไปแข่งขัน Startup Thailand League : Demo Day 2020 ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ทรู ดิจิตัล ปาร์ค ปุณณวิถี กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผลงานต่อไป

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด กล่าวต้อนรับ และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "เคล็ดลับการเรียนสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21" โดยวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาการตลาด คุณภัสรา หรรษาวงษ์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษางานขายออนไลน์ บริษัท โคราช ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด และคุณศรชัย กิจเนตรี นักธุรกิจออนไลน์ และการบรรยายของรุ่นพี่ปี 3 ในหัวข้อ "การเตรียมตัวเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย"

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแข่งขันทักษะทางการตลาด เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยได้จัดให้มีการแข่งขันการประกวดเขียนแผนการตลาด "แผนการตลาดประกันภัยรถยนต์" มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 8 ทีม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) ทีม One Night Miracle ประกอบด้วย นางสาวปริญญาภรณ์ อินทร์รัมย์ นางสาวประภาสิริ มณีบุญ นางสาวกฤติกา สุริวงศ์ชมพู นายเจตน์สฤษฎิ์ วงค์เจริญ และนายชาญชัย ตันสันเทียะ คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร และทีม Gecko ประกอบด้วย นางสาวปรียาดา พิรักษา นายณัฐพล ปาเส นางสาวอริยา สิงห์นอก นางสาวธณัณณัฐ ทองคำ นายเดชาพล ชูจอหอ และนางสาววิจิตรา ฉันไชย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยทั้งสองทีม ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ วัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่อการเตรียมความพร้อมทักษะด้านการตลาด ก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง และได้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ รวมถึงเครือข่ายภาคนักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อสร้างความสามัคคี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ "ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ" ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้อง 2601 อาคารแสงส่องปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทีม Genius Warehouse ประกอบด้วย นางสาวพรสุดา โสขุนทด นางสาวศุภิณกาญจน์ หาทรัพย์ นางสาวสุพัฒตรา เทพทะเล นางสาวศศิวิมล เนื้อนุ่ม และนางสาวมณฑกานต์ โชติจันทึก คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และทีม 4SEND ประกอบด้วยนายวิศรุต ประสิทธิ์กุล นายธีรภัทร์ ยอดอวยพร นายพงศ์ภัค เรียงผา นายเกียรติชัย ใจพุดซา และนายปรินทร เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ วัตถุประสงค์ของการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแผนธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา

Page 1 of 4