LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (31)

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2020 ณ สถาบันชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมหมูล่ารางวัล ประกอบด้วย นางสาวนนทิชา สุดวิไสย นางสาวสุวนันท์ ศรีสุข นางสาวศริณญา กรึมกระโทก นางสาวปพิชญา บุญตาม และนายอัครพนธ์ ปิ่นสันเทียะ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Pitching 2 ใน 10 ทีม ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท โดยมีผลงาน คือ เครื่องปั่น 2 in 1 และจะได้ไปแข่งขัน Startup Thailand League : Demo Day 2020 ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ทรู ดิจิตัล ปาร์ค ปุณณวิถี กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผลงานต่อไป

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด กล่าวต้อนรับ และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "เคล็ดลับการเรียนสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21" โดยวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาการตลาด คุณภัสรา หรรษาวงษ์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษางานขายออนไลน์ บริษัท โคราช ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด และคุณศรชัย กิจเนตรี นักธุรกิจออนไลน์ และการบรรยายของรุ่นพี่ปี 3 ในหัวข้อ "การเตรียมตัวเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย"

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแข่งขันทักษะทางการตลาด เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยได้จัดให้มีการแข่งขันการประกวดเขียนแผนการตลาด "แผนการตลาดประกันภัยรถยนต์" มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 8 ทีม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) ทีม One Night Miracle ประกอบด้วย นางสาวปริญญาภรณ์ อินทร์รัมย์ นางสาวประภาสิริ มณีบุญ นางสาวกฤติกา สุริวงศ์ชมพู นายเจตน์สฤษฎิ์ วงค์เจริญ และนายชาญชัย ตันสันเทียะ คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร และทีม Gecko ประกอบด้วย นางสาวปรียาดา พิรักษา นายณัฐพล ปาเส นางสาวอริยา สิงห์นอก นางสาวธณัณณัฐ ทองคำ นายเดชาพล ชูจอหอ และนางสาววิจิตรา ฉันไชย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยทั้งสองทีม ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ วัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่อการเตรียมความพร้อมทักษะด้านการตลาด ก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง และได้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ รวมถึงเครือข่ายภาคนักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อสร้างความสามัคคี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ "ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ" ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้อง 2601 อาคารแสงส่องปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทีม Genius Warehouse ประกอบด้วย นางสาวพรสุดา โสขุนทด นางสาวศุภิณกาญจน์ หาทรัพย์ นางสาวสุพัฒตรา เทพทะเล นางสาวศศิวิมล เนื้อนุ่ม และนางสาวมณฑกานต์ โชติจันทึก คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และทีม 4SEND ประกอบด้วยนายวิศรุต ประสิทธิ์กุล นายธีรภัทร์ ยอดอวยพร นายพงศ์ภัค เรียงผา นายเกียรติชัย ใจพุดซา และนายปรินทร เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ วัตถุประสงค์ของการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแผนธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาดกับ Grab หัวข้อ “ชีวิตดี ๆ ที่มี Grab – ทำอย่างไรให้ Grab เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่อง และตอบสนองความต้องการของคนในทุกไลฟ์สไตล์” ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย นางสาวญาณิณญ่า ชาติวิเศษ นางสาวลลิตา เกตุคง นายธศวัต ฐภาพรปิติ นางสาวธฤต ผดุงเกียรติพงศ์ นางสาววรรณนิภา เรื่องลือ และนางสาวธมลวรรณ วีระแพทย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาท ส่วนลดจากบริการ Grab 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ได้ฝึกการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชว์ห่วย ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านค้าปลีกมีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 50 คน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ Green Impact คลิก.. พลิกประเทศ กับการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีผลงานของนักศึกษาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 14 ทีม สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานทั้งหมด 10 ทีม และสามารถกวาดรางวัลที่ 1 – 3 มาครองได้ทั้งหมด โดยประเภทการประกวดผลงานนักศึกษา รางวัลชนะเลิศได้แก่ กลุ่มลิปสติกลดความอยากในการสูบบุหรี่ ประกอบด้วย นายเมธัส ตั้งจิตเจษฎา นางสาววิมลสิริ อุดมธรรมกิจ และนางสาว มาริสา กรุงศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มเครื่องตัดต้นลำพัน ประกอบด้วย นางสาวนวลอนงค์ บุญปลื้ม นางสาวภาวิณี คำพะนา และนางสาวสุพัตตรา เปนะนาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มโครงการ Fruit crackers ประกอบด้วย นางสาวปพิชญา บุญตาม นางสาวศิริณญา กรึมกระโทก และนายอัครพนธ์ ปิ่นสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงานในครั้งนี้

ข้อมูล: สาขาวิชาการตลาด, เพจ พลิกประเทศ.com
ข่าว/เรียบเรียง: อติโรจน์

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 01801 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด กล่าวรายงาน และ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้เชิญวิทยากรพิเศษจากภายนอก 2 ท่าน ได้แก่ คุณพชรพรรณ รักษาทรัพย์ และคุณรัฏฐสิรี ภาสะศิระวัฒน์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทางคณะฯ ได้ทำการเชิญเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณอาทิตย์ เห็นสุข Managing Director บริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จำกัด และคุณภานุ เล็กสุนทร ผู้บริหาร บริษัทออนเน็ต จำกัด