LT News - шаблон joomla Оригами

20 January

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Written by 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ "ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ" ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้อง 2601 อาคารแสงส่องปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทีม Genius Warehouse ประกอบด้วย นางสาวพรสุดา โสขุนทด นางสาวศุภิณกาญจน์ หาทรัพย์ นางสาวสุพัฒตรา เทพทะเล นางสาวศศิวิมล เนื้อนุ่ม และนางสาวมณฑกานต์ โชติจันทึก คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และทีม 4SEND ประกอบด้วยนายวิศรุต ประสิทธิ์กุล นายธีรภัทร์ ยอดอวยพร นายพงศ์ภัค เรียงผา นายเกียรติชัย ใจพุดซา และนายปรินทร เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ วัตถุประสงค์ของการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแผนธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา

Read 973 times
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th