LT News - шаблон joomla Оригами

18 December

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาร้านค้า Smart โชว์ห่วย”

Written by 

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชว์ห่วย ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านค้าปลีกมีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 50 คน

Read 1156 times Last modified on Wednesday, 18 December 2019 11:08
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th