LT News - шаблон joomla Оригами

07 March

โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)

Written by 

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) โดยอาจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชาการตลาดให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเท่าเทียมกับนานาชาติ สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงด้านการตลาด และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านการตลาดในระดับแนวหน้า (Frontier knowledge) ให้แก่นักศึกษา สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ CEO บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านการกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดข้ามชาติ ที่ปรึกษาและการวิจัยตลาดบริษัทชั้นนำในประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “Sexy Power of Branding” และคุณอัฉราพร ลือวณิชย์พันธ์ Assistant Vice President, Brand Management บริษัท เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “ปั้น brand ธรรมดาโลกไม่จำ” มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 100 คน

Read 2599 times Last modified on Wednesday, 07 March 2018 04:26
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th