LT News - шаблон joomla Оригами


ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี และเทียบโอน 2 ปี

รายละเอียด
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หลักสูตร : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ปี
แบ่งเป็น 2 วิชาเอก
1. วิชาเอกการจัดการทั่วไป
2. วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
สำหรับหลักสูตร 4 ปี

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจหรือพาริชยกรรม สำหรับหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี
วิชาเอกการจัดการทั่วไป

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา สำหรับหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี
วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี

รายละเอียด
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หลักสูตร : ปริญญาตรี 4 ปี
แบ่งเป็น 2 วิชาเอก
1. วิชาเอกการจัดการโซ่อุปทาน
2. วิชาเอกการจัดการธุรกิจระบบราง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
รายละเอียด
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หลักสูตร : ปริญญาตรี 4 ปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
มีเกรดในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2 หรือมีคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 3.50

เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีและมีความมั่นใจในการแสดงออก

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 2 ปี

รายละเอียด
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตร : ปริญญาโท 2 ปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา