LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดกิจกรรมรับน้องสาขาวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องสาขาวิชาการจัดการ    
ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการ” ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาปรับทัศนคติการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการจัดการ ต้องการให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม ยึดมั่นในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สาขาวิชาฯ จึงต้องการเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งด้านการเรียนและกิจกรรม มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ โดยมีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 300 คน    
กิจกรรมที่ 2 การอบรมการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ ณ. ห้อง 01901 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559
   กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ ณ. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2559
Page 4 of 4