LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการปลุกทักษะ ปลูกปัญญา 21th Century Camp ณ คลองทรายรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ไปทำกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เตรียมพร้อมทักษะด้านต่างๆ ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาวิสัยทัศน์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและโลกในศตวรรษที่ 21 อันจะนำปสู่การดำเนินชีวิตในสังคมที่มีคุณค่าและมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเสวนาหัวข้อ “โคราชเมืองแห่งอนาคต” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน คือ คุณไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา คุณประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา คุณชัชวาลย์ วงศ์จร ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และคุณปรีชา สุขสา ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งในการเสวนาได้พูดถึงแนวโน้มอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของจังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมฟังเสวนาที่เป็นนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก กว่า 400 คน
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Professor Visit : Management in ASEAN โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีการพัฒนาทางวิชาการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ในยุคของประเทศไทย 4.0 และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเด็กไทยในยุค 4.0” มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจำนวน 500 คน
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการจัดการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในยุคโลกาภิวัฒน์ให้แก่นักศึกษาสาขวิชาการจัดการ และพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 175 คน โดยได้รับเกียรติจากคุณภานพ ศิริณสาร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “KFC Community Hero” เป็นตัวจริงเพื่อสังคม ซึ่งเป็นโครงการประกวดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ณ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อทีม “โอ๊บ โอ๊บ เทคโนโคราช” ในหัวข้อ “โครงการมหัศจรรย์กบทำเงิน” ประกอบด้วย นางสาววชิรญาร์ แสงจันทร์ นางสาวสกุลรัตน์ แก้วจันทึก นางสาวลลิตา รุ่งเรือง และนางสาวอริศรา แฉกพิมาย ผลการประกวด ทีม “โอ๊บ โอ๊บ เทคโนโคราช” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมกิจกรรม "ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายอาลัยในหลวง" วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงของขวัญจากก้อนดิน เพลงพ่อผู้พลิกแผ่นดิน และจุดเทียนเพื่อเป็นการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมโครงการ Gen A ภายใต้หัวข้อ “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” ระหว่างวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยนักศึกษาได้จัดทำโครงการเปลี่ยนชีวิต สร้างคนดีสู่สังคม ร่วมกับบ้านเมตตาทำโครงการขึ้นมาเพื่อพัฒนาคนในบ้านเมตตาให้สามารถสร้างรายได้และลดต้นทุนในการเลี้ยงดูกลุ่มคนภายในบ้านเมตตาด้วยกันเอง และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้มาบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 100 คน ได้เข้าร่วมอัดรายการโทรทัศน์ “จันทร์พันดาว” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ สตูดิโอบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูสาขาวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครูเพื่อระลึกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์    
คณาจารย์และศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาชาการจัดการ สำหรับการซ้อมย่อยและถ่ายรูปหมู่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557    
Page 3 of 4