LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลชนะเลิศ โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2560 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยอธิการบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณปิยนุช รัตนาวังเจริญ ผู้จัดการโครงการกิจกรรมสังคม ได้กล่าวถึงโครงการฯ และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการดังกล่าว จากนั้นตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณธนาคารฯ และมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และในส่วนของการมอบรางวัลซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ เวชกุลธำรง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักเขตพื้นที่นครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้รับมอบรางวัล รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์นวินดา ซื่อตรง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้รับมอบรางวัล และรางวัลสำหรับนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ โดยนางสาวณัฐธิดา เกตุมณี ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาที่ดำเนินโครงการฯ เป็นผู้รับมอบรางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 550,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย อาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ได้นำคณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตร Bachelor of Business (Food Business Management) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561
สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบและรูปแบบการทำงานของระบบโลจิสติกส์ในคลังสินค้า ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 4/2 สมทบ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ระดับอุดมศึกษา "โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้  ปีที่ 12 จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อโครงงาน “เป้หยอดปุ๋ยตะลุยไร่” ประกอบด้วย นางสาวณัฐธิดา เกตุมณี นางสาวชญานิศ นาชิต นางสาวสิวลี ธาตะนะ นางสาววราพร มากโฉม นางสาวจุฑามาศ แจ่มไธสง และนางสาวจุฑาทิพย์ หาญจันทร์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คือ อ.นวินดา ซื่อตรง และ อ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด พัฒนาจิตใจ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาวัด เนื่องในวันมาฆะบูชา โดยทำกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณวัด ณ วัดพระนารายณ์ วัดสุทธจินดา วัดพายัพ และวัดอีสาน เพื่อให้เยาวชนระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ “ธุรกิจ สังคม ชุมชน กับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการจัดการ” ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคาร 35 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในยุคโลกาภิวัตน์แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน” และการเสวนากลุ่มในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมระหว่างธุรกิจและชุมชนในการสร้างความยั่งยืนร่วมกัน” โดย ดร.กฤษฏา โสภา ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ดร. มณีนุช ทรวงสุรัตนกุล ผู้จัดการพัฒนาระบบงานบุคคล บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ดร.กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย นักวิชาการอิสระทางด้านกิจการเพื่อสังคม และ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ดำเนินรายการ
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในตำแหน่งงานโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาครบตามหลักสูตรเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเองและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดแรงงาน รวมทั้งการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ มีนักศึกษา คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 200 คน
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่เรียนใหม่ พร้อมทั้งให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งได้มีการอบรมในรายวิชาหลักของสาขาวิชาการจัดการ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญในด้านวิชาต่างๆ และสัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานและการประกอบธุรกิจ
ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ให้เกียรติเปิดงาน Goodbye Senior สาขาวิชาการจัดการ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 ชั้น 3 อาคาร 35 เป็นงานที่น้องๆ ในสาขาวิชาฯ จัดเลี้ยงอำลารุ่นพี่ที่จะจบการศึกษาในปี 2559 นี้ มีธีมงาน Black to School บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น
เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ได้จัดพิธีมุทิตาจิตต่อคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ โดยได้นำบายศรีพร้อมพวงมาลัยมาแสดงความเคารพและขอบคุณคณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอน และแนะแนวทางที่ดีให้กับลูกศิษย์เสมอมา ในโอกาสนี้นักศึกษาได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการดำเนินกิจกรรมของสาขาวิชาการจัดการ เป็นจำนวนเงิน 10,160 บาท
Page 2 of 4