LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

เชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 7 - 18 เมษายน 2565   ร่วมแรง ร่วมใจ ทำ 7ส ให้คณะของเราน่าอยู่กันเถอะ   กำหนดการตรวจประเมิน 7ส คณะบริหารธุรกิจ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.40 น. เป็นต้นไป สาขาระบบสารสนเทศ | สาขาการจัดการ | สาขาการตลาด   20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานคณบดี | สาขาการเงิน | สาขาการบัญชี
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ วิชาเอกการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 3/4 ได้จัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กับกลุ่มนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการวางแผนและการควบคุมการบริหารสมัยใหม่ โดย อ.ณัฐณิชา นิสัยสุข ซึ่งทำการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2564 เป็นการเรียนรู้เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ และการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ โดยจัดทำออกมาในรูปแบบของอินโฟกราฟิก
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาการจัดการ ร่วมกับสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ในรายวิชากิจการเพื่อสังคม โดยมี อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา มีการบูรณาการการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ต่าง ๆ มาเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้กับนักศึกษาในกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจ และกิจกรรมจัดทำโครงการกิจการเพื่อสังคม โดยมี อาจารย์ ดร. อัมพาพร ลีลามโนธรรม ให้ความรู้ด้านการบริหารโครงการและบัญชีบริหาร ผศ.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ ให้ความรู้เรื่องการจัดการต้นทุน อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี ให้ความรู้เรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผศ.กุลภา เปรื่องเวทน์ ให้ความรู้เรื่องการจัดการการเงินและภาษี อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็รชไพโรจน์ ให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง และอาจารย์ณัฐณิชา นิสัยสุข ให้ความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ที่บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด อาคาร 5 ชั้น 4 บมจ.การบินไทย (สำนักงานใหญ่) 89 ถนน วิภาวดีฯ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและศักยภาพด้านการบริการของคณาจารย์ และนักศึกษาด้านการบิน และเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะจากการทดลองปฏิบัติจริงในภาพรวมของการบริการบนเครื่องบิน (ห้องโดยสารเครื่องบินจำลอง/MOCK-UP) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้กำกับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตทำการฝึกอบรม (Approved Training Organization) จากสถาบัน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ออกบูทจำหน่ายสินค้า ณ โรงอาหารกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดทำแผนธุรกิจ และเรียนรู้ประสบการณ์จากการขายสินค้าจริง
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยคณาจารย์สาขาการจัดการ ได้แนะนำนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำความเข้าใจกฎระเบียบและบทลงโทษในสถานศึกษา การมาเรียน การเข้าสอบ การแต่งกายเข้าห้องเรียนและห้องสอบ รวมถึงการลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมรูปแบบใหม่
สาขาการจัดการ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท ไทยไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด พัฒนาหลักสูตรบริหาร​ธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน โดยเป็นหลักสูตร​แรกของภาคตะวันออก​เฉียงเหนือ ที่มีการออกแบบหลักสูตร​ โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ควบคู่​กับการเรียนด้านการจัดการธุรกิจ​การบิน ซึ่งในวันนี้ (16 กรกฎาคม​ 2563) ทางหลักสูตร​ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา​และมีการจัดการเรียนการสอนวันแรก ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม หัวหน้าสาขาการจัดการ กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษา และกล่าวต้อนรับอาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ อาจารย์ผู้สอนจากบริษัท ไทยไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 40 คน
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "An Applying Artificial Intelligence to Develop Thailand's Industry" ซึ่งตรงกับวัน "Management Day" ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ภายในงานมี CEO ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจมาร่วมเสวนาให้ความรู้และคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ ยุค 4.0 ประกอบด้วย คุณศุภมิตร จันทร์โทวงศ์ CEO Meeting Creative คุณโยษิตา สารเนตร CEO ห้อยศรี คุณณมณฑ์วรรณ ศรีผ่าน CEO เนดร้า และวิทยากรพิเศษจาก Grab มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่อง Artificial Intelligence (AI) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “An Applying Artificial Intelligence to Develop Thailand’s Industry” โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ 2 ท่าน คือ อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย และอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาแนวคิด การจัดตั้งและขยายธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในยุค 4.0
สาขาวิชาการจัดการ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ร่วมกับ บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด ผู้จัดทํานิตยสารสารคดีดําเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันปฏิบัติภารกิจเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (The Low Carboner Contest Season 2) ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ CITC Society โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562 และกําหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พิธีมอบรางวัล The Low Carboner Contest Season 2 ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 คน โดยประเภทนักเรียนนักศึกษามีผู้เข้าแข่งขันกว่า จำนวน 276 คน และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา จำนวน 4 คน ได้รับรางวัล จากทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่ 1) นางสาวอาทิตติยา ขำคง 2) นางสาวณัฐนิชา ผลรักษ์ 3) นายณัฐศิลา สาละวิรุฬห์ และ 4) นางสาวสุปราณี สายคล่อง ซึ่งเป็นการผนวกกิจกรรม The Low Carboner Contest Season 2 กับการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning ในรายวิชา Business Ethics โดย อาจารย์นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นักศึกษาได้รับรางวัลคนละ 5,000บาท พร้อมของที่ระลึก โดยมีอาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเดินทางไปเข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย
Page 1 of 5