LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (34)

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "An Applying Artificial Intelligence to Develop Thailand's Industry" ซึ่งตรงกับวัน "Management Day" ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ภายในงานมี CEO ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจมาร่วมเสวนาให้ความรู้และคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ ยุค 4.0 ประกอบด้วย คุณศุภมิตร จันทร์โทวงศ์ CEO Meeting Creative คุณโยษิตา สารเนตร CEO ห้อยศรี คุณณมณฑ์วรรณ ศรีผ่าน CEO เนดร้า และวิทยากรพิเศษจาก Grab มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่อง Artificial Intelligence (AI) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “An Applying Artificial Intelligence to Develop Thailand’s Industry” โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ 2 ท่าน คือ อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย และอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาแนวคิด การจัดตั้งและขยายธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในยุค 4.0
สาขาวิชาการจัดการ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ร่วมกับ บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด ผู้จัดทํานิตยสารสารคดีดําเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันปฏิบัติภารกิจเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (The Low Carboner Contest Season 2) ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ CITC Society โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562 และกําหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พิธีมอบรางวัล The Low Carboner Contest Season 2 ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 คน โดยประเภทนักเรียนนักศึกษามีผู้เข้าแข่งขันกว่า จำนวน 276 คน และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา จำนวน 4 คน ได้รับรางวัล จากทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่ 1) นางสาวอาทิตติยา ขำคง 2) นางสาวณัฐนิชา ผลรักษ์ 3) นายณัฐศิลา สาละวิรุฬห์ และ 4) นางสาวสุปราณี สายคล่อง ซึ่งเป็นการผนวกกิจกรรม The Low Carboner Contest Season 2 กับการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning ในรายวิชา Business Ethics โดย อาจารย์นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นักศึกษาได้รับรางวัลคนละ 5,000บาท พร้อมของที่ระลึก โดยมีอาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเดินทางไปเข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมรูปแบบใหม่ และได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี การดำเนินกิจกรรมเป็นรูปแบบการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ โดยได้รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ทีมครูฝึกตำรวจจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยจราจร และการเสวนาของรุ่นพี่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยมีนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 190 คน
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและหาข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน การกำหนดความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 3 โลจิสติกส์ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกรรมการเครือข่ายเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation) ทั้ง 3 คณะ
สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 โดยสาขาฯ ได้เรียนเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านมาเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คุณชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัท YPS Logistic และ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งสาขาการจัดการได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 มาเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิต อัตตลักษณ์ และเพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีความทันสมัยอยู่เสมอ
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม Management Day New Entrepreneur Creations เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาแนวคิดในการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ได้รับความรู้ ทัศนคติ จากการรับฟังแนวคิดคนสำเร็จ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่ดีได้ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ และสร้างต้นแบบธุรกิจที่ดีที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์อัมพาพร ลีลามโนธรรม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ คุณณัฎฐกานต์ ธรรมสุนทร ที่ปรึกษาด้านการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ และคุณพรปวีณ์ กิจทรัพย์บารมี หรือคุณต๊อกแต๊ก เจ้าของร้านส้มตำ “ตำแรดแซ่บนัว” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ และบริเวณชั้น 1 หน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในห้องกระจก มีการแสดงการตัดผมจากช่างตัดผมร้านดังหน้ามหาวิทยาลัย และยังมีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเป็นจำนวนมาก
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “Social Enterprise Competition Project Season 2” กิจกรรมที่ 2 การจัดการแข่งขันระดับคณะ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (37-401) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการนอกห้องเรียน เพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นกลุ่ม และเพื่อประยุกต์ความรู้จากในห้องเรียนสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นภายใต้แนวคิด การบูรณาการความรู้สู่การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานโครงงาน Social Enterprise (โครงการเพื่อสังคมและชุมชน) ของทั้ง 5 สาขา และได้รับเกียรติจาก ดร.จงโปรด คชภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจากคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคุณวรัญญา นาคดิลก ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเซฟวัน มาเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันการนำเสนอผลงาน โดยผลการแข่งขันในการนำเสนอผลงานโครงงาน ประกอบไปด้วย รางวัลที่ 1 สาขาวิชาการตลาด รางวัลที่ 2 สาขาวิชาการจัดการ รางวัลที่ 3 สาขาวิชาการเงิน รางวัลชมเชย สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และรางวัลโปสเตอร์ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเทคนิคและแนวทางสู่ความสำเร็จในการนำเสนอและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถนำมาเขียนและนำเสนอในรูปแบบของบทความได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมและถูกต้อง ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นุจรี ภักดีจอหอ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในหัวข้อเรื่อง “How to publish your article in international journal” โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมฟังบรรยาย