LT News - шаблон joomla Оригами

29 September

เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการ

Written by 
ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการ” ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาปรับทัศนคติการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการจัดการ ต้องการให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม ยึดมั่นในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สาขาวิชาฯ จึงต้องการเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งด้านการเรียนและกิจกรรม มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ โดยมีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 300 คน    
Read 2476 times Last modified on Thursday, 29 September 2016 07:30
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th