LT News - шаблон joomla Оригами

13 March

กิจกรรม Management Day

Written by 
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม Management Day New Entrepreneur Creations เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาแนวคิดในการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ได้รับความรู้ ทัศนคติ จากการรับฟังแนวคิดคนสำเร็จ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่ดีได้ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ และสร้างต้นแบบธุรกิจที่ดีที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์อัมพาพร ลีลามโนธรรม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ คุณณัฎฐกานต์ ธรรมสุนทร ที่ปรึกษาด้านการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ และคุณพรปวีณ์ กิจทรัพย์บารมี หรือคุณต๊อกแต๊ก เจ้าของร้านส้มตำ “ตำแรดแซ่บนัว” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ และบริเวณชั้น 1 หน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในห้องกระจก มีการแสดงการตัดผมจากช่างตัดผมร้านดังหน้ามหาวิทยาลัย และยังมีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเป็นจำนวนมาก
Read 1083 times Last modified on Wednesday, 13 March 2019 04:46
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th