LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (312)

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 01206 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยแผนกงานวิชาการและวิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีฐานข้อมูลเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจากผลการดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ผ่านมายังมีจำนวนน้อย เนื่องจากมีข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้าน ที่สำคัญคือ ทักษะด้านการเขียนบทความตีพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนบทความได้อย่างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ สร้างความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม ซึ่งมีทั้งบุคลากรภายในและภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนาติดปีกคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพบัญชี Season 5 ณ วัดแดนสงบอาสภาราม ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 6 เมษายน 2562 จำนวน 7 วัน 6 คืน นักศึกษาและอาจารย์สาขาการบัญชีจำนวน 100 คน และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2562 จำนวน 7 วัน 6 คืน นักศึกษาและอาจารย์สาขาการบัญชีจำนวน 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในด้านการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง จริงใจ เรียนรู้ เข้าใจคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการปลูกฝังและสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง จิตสำนึกต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษา ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาและปรับวิถีชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตตามปกติ และในการดำเนินชีวิตในสังคม มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักแบ่งปันน้ำใจให้ผู้อื่น มีจิตสาธารณะ สร้างความสัมพันธ์อันดี ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันและกัน ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมนั้น ได้พัฒนานักศึกษาโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม การฝึกพัฒนาสติให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ความมีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ หลักการด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ตามหลักพุทธศาสนา หลักธรรมะ ความมีน้ำใจ การเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สามารถบริหารจัดการเวลาและปรับวิถีชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตตามปกติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักแบ่งปันน้ำใจให้ผู้อื่น มีจิตสาธารณะ สร้างความสัมพันธ์อันดี ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันและกัน โดยกิจกรรมในการดำเนินโครงการประกอบด้วย การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ การไหว้พระ สวดมนต์ การฟังธรรมะ การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับวิทยากร การชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับธรรมะ และหลักคำสอนทางพุทธศาสนา การชมวิการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีราชาภิเษก (เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารคและ รับชมการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล) พิธีระลึกคุณบิดา-มารดา-ผู้มีพระคุณ โดยมีผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก กิจกรรมสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันและกัน แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์อันดี และการแบ่งปันความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมระหว่างกัน กิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ สรุปผลการเข้าร่วมโครงการ แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ระหว่างกันภายในกลุ่ม และกิจกรรมถ่ายทอด นำเสอนผลจากการระดมความรู้และประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มเสนอต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ถูกรับเชิญให้ไปบรรยายให้ความรู้ ในโครงการการเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาคนพิการในการทำงาน ณ ศูนย์บริการคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ซึ่งจัดตั้งโดยสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา บ้านหนองโสมง ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ และอาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้ไปบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์บริการคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจำนวน 50 คน ซึ่งผลจากการบรรยายในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และโดยส่วนใหญ่จะนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปใช้ในการทำงานและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตนเองต่อไป

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Business Academic Service Center: BASC) ร่วมกับ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมวางแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมกว่า 20 หลักสูตร โดยหลักสูตรแรก คือ Microsoft​ Excel Advance ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01308 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถเขียน VB ที่ใชสูตรในการคำนวณตัวเลขได้ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน สามารถสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล และสามารถทำการกำหนดการรักษาความปลอดภัยของ MS Excel ได้ โดยมี อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 21 คน เป็นระดับหัวหน้างาน ของบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด เมื่อจบการอบรมหลักสูตร ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน โดย ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พนักงานมีความพึงพอใจในการจัดการฝึกอบรม และมีความต้องการที่จะเข้าร่วมในทุกหลักสูตรของศูนย์บริการวิชาการฯ ต่อไป

 

อนิรุธ/ข่าว

อติโรจน์/เรียบเรียง

วันนี้ (14 พ.ค. 62) เวลา 09.30 น. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้อง 01901 ชั้น 9 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจเล็งเห็นความสำคัญในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรของภาครัฐและเอกชน มีตัวแทนจากสถานประกอบการชั้นนำกว่า 25 แห่ง เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU) เช่น บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา, บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นต้น

วันนี้ (14 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Business Academic Service Center: BASC) ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ การค้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการฯ โดยการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการนำวิทยาการ องค์ความรู้ และบุคลากรที่มีในคณะบริหารธุรกิจไปใช้ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัยสูงสุด มีคณาจารย์และตัวแทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการฯ ในครั้งนี้

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มบริหารธุรกิจ” กิจกรรมที่ 3.3 การฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรการเงิน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 พร้อมกับคณาจารย์สาขาวิชาการเงินที่เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรฯ โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรฯ มี 4 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.วิศลย์ ปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และนางสาวกิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์ Board of Director, CFA Society Thailand

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดการฝึกงานในสถานประกอบการ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ ทราบถึง ความสำคัญในการฝึกงานการปฏิบัติตัวและกระบวนการประเมินผลฝึกงาน ตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในเรื่องการปรับตัวให้พร้อมเพื่อเข้ารับการฝึกงาน และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชนเกี่ยวกับการฝึกงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชยวีย์ นาคะจิราพันธุ์ ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน” และฟังการแนะนำเอกสารสำหรับการฝึกงาน โดย อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการอุตสาหกรรม เข้าร่วมฟังบรรยายทั้งสิ้น 150 คน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 3 บริการงานวิชาการแก่สังคม กิจกรรม ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสวนหม่อน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน