LT News - шаблон joomla Оригами


วิสัยทัศน์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะในการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์กร สาขามีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน นักศึกษาได้เรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาต่างๆ การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจการจัดการและการประเมินระบบสารสนเทศด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย