LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดอบรมโครงการศูนย์บริการวิชาการและให้คำปรึกษาด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 การอบรมหลักสูตรการพัฒนา Windows Application ด้วยโปรแกรม Visual Basic.NET 2017 เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และวิทยากรบรรยายผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อาจารย์ ดร. ประชาสันต์ แว่นไธสง มีผู้เข้าอบรมจำนวน 34 คน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง และอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีอาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ เข้าร่วมในโครงการนี้ ในการดำเนินโครงการได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 และการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสาย IT” โดย ดร.สมชัย มงคลพิทักษ์กุล (Managing Director Proficient Tech Co., Ltd) การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในรั้วมหาวิทยาลัยในยุค 4.0 และการเสริมสร้างความรู้แบบบูรณาการ” โดย ดร.ณรงค์ชัย กิจรังสิกุล (Key Account Manager บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน) และการบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์ในการเรียนภายในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และบุคคลที่สถานประกอบการต้องการในการทำงาน” จากนั้นได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และช่วยป้องกันการชะล้างการพังทลายของหน้าดิน โดยการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 800 กล้า และในวันที่ 2 ได้จัดให้มีการบรรยายภาคทฤษฎี “การเขียน Flowchart” โดยอาจารย์ศศิวิมล กอบัว และ “การเขียนโปรแกรมภาษา C” โดยอาจารย์กฤษณะพล เกิดทองคำ และอาจารย์สุดา ทิพย์ประเสริฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลการนำเสนอดีเด่น โครงงานสหกิจศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ในหัวข้อเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนก Core network บริษัท แอดวานซ์ไวท์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด” ผู้นำเสนอคือ นายวีรเดช ชินพิมาย และนางสาวพิชาภรณ์ สิงห์ขรณ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มนวตกรรมสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “ระบบคำร้องออนไลน์สำหรับการจัดการเอกสารภายในองค์กร” ผู้นำเสนอคือ นางสาวปานชนก พาเจริญ และนางสาวเจนจิรา เกกาคำ ซึ่งเป็นนักศึกษาปีที่ 4 ห้อง IS 4/4A ทั้งหมด จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคาร 50 เทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีอาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช และอาจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ เป็นที่ปรึกษาตามลำดับ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ณ ห้องปฎิบัตการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 โดยมีอาจารย์กฤษณพล เกิดทองคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน นับได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการครบถ้วน ทั้งนี้คณาจารย์ และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการความรู้เชิงวิชาการแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการสร้างเว็บไซต์ จากการทดลองปฎิบัติจริง ตลอดจนทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จากการร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน ซึ่งโครงการได้รับการตอบรับที่ดี นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้

 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย อาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน นำนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professionals Examination : ITPE Conferring Ceremony) ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในงาน NAC2018 การประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14

 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยมี ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน เป็นผู้กล่าวรายงาน และอาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ในโครงการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อาจารย์กรณ์กรวีร์ ช่างคิด และอาจารย์วนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ ฝ่ายบริหารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กฎหมายลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และจริยธรรมนักวิจัยด้านระบบสารสนเทศ” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน เป็นผู้ดำเนินงาน และอาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ กล่าวเปิดงานและต้อนรับวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย จิวะรังสินี ที่ปรึกษาโครงการ Oracle Academy บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ Oracle Database 12c Administration Essentials for Application Developer วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศสมัยใหม่ และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมประมาณ 90 คน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพกับการบริการสังคม ในหัวข้อ “เสริมความรู้และประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย” ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีอาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และอาจารย์วิรัตร บุตรวาปี กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและทีมงาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอน รายวิชา Data communication and network และ Internet and intranet system ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อเป็นการเรียนรู้กับสถานการณ์จริง ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง รู้จักการทำงานเป็นทีม การวางแผน การจัดการระบบเครือข่าย

คณาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552" ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 6101 อาคาร 6 ชั้น 1 (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทั้ง 9 มทร. เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทั้งหมด 70 คน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการเสริมทักษะทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ในการนำนักเรียนระดับชั้น ปวช .เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาวิสัยทัศน์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ ผุ้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

Page 2 of 3