LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (29)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ณ ห้องปฎิบัตการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 โดยมีอาจารย์กฤษณพล เกิดทองคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน นับได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการครบถ้วน ทั้งนี้คณาจารย์ และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการความรู้เชิงวิชาการแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการสร้างเว็บไซต์ จากการทดลองปฎิบัติจริง ตลอดจนทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จากการร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน ซึ่งโครงการได้รับการตอบรับที่ดี นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้

 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย อาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน นำนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professionals Examination : ITPE Conferring Ceremony) ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในงาน NAC2018 การประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14

 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยมี ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน เป็นผู้กล่าวรายงาน และอาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ในโครงการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อาจารย์กรณ์กรวีร์ ช่างคิด และอาจารย์วนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ ฝ่ายบริหารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กฎหมายลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และจริยธรรมนักวิจัยด้านระบบสารสนเทศ” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน เป็นผู้ดำเนินงาน และอาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ กล่าวเปิดงานและต้อนรับวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย จิวะรังสินี ที่ปรึกษาโครงการ Oracle Academy บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ Oracle Database 12c Administration Essentials for Application Developer วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศสมัยใหม่ และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมประมาณ 90 คน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพกับการบริการสังคม ในหัวข้อ “เสริมความรู้และประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย” ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีอาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และอาจารย์วิรัตร บุตรวาปี กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและทีมงาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอน รายวิชา Data communication and network และ Internet and intranet system ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อเป็นการเรียนรู้กับสถานการณ์จริง ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง รู้จักการทำงานเป็นทีม การวางแผน การจัดการระบบเครือข่าย

คณาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552" ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 6101 อาคาร 6 ชั้น 1 (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทั้ง 9 มทร. เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทั้งหมด 70 คน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการเสริมทักษะทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ในการนำนักเรียนระดับชั้น ปวช .เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาวิสัยทัศน์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ ผุ้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

อาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ นำนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 และมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ที่สอบผ่านจากโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) จำนวน 14 คน ณ ห้องออดิทอเรียม 113 ส่วนงานกลาง ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสายวิชาชีพระบบสารสนเทศ” กิจกรรมที่ 1 อบรมการพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01-312 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภชัย จิวะรังสินี ที่ปรึกษาโครงการ Oracle Academy ของ Oracle Corporation (Thailand) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ

  • Oracle Database and Oracle Performance Tuning Tools
  • Database Architecture for Performance Tuning
  • Index Concepts and Indexes Monitoring
  • SQL Performance Tuning Concepts and Common Inefficient SQL
  • Database Optimizer and SQL Statement Processing
  • Identifying High Load SQL and Interpreting SQL Execution Plan
  • Improving SQL Performance with Indexes and Specialized Indexes

ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้มากมาย ทางด้านการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Oracle และยังได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle