Print this page
29 March

โครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 3

Written by 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 3 บริการงานวิชาการแก่สังคม กิจกรรม ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสวนหม่อน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน

Read 684 times Last modified on Friday, 29 March 2019 03:12
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Latest from ba.rmuti.ac.th